Actie schone Waal

Doe mee, ruim op!

Nijmeegse raad neemt motie aan nav open brief

Geplaatst door op

Naar aanleiding van onze brandbrief aan de gemeenteraad over de onhoudbare situatie rond het zwerfafval op de Waalstrandjes heeft de raad een motie aangenomen om het college maximaal aan te sporen de Nederland Schoon gelden in te zetten voor een oplossing. De bal ligt nu bij het college voor verdere maatregelen. En bij de Nijmegenaren zelf natuurlijk om de rommel die ze achterlaten zélf op te ruimen!

Motie: "Afval zwerft op het waalstrandje" Eerste indiener: P. Eigenhuijsen (Liberaal Nijmegen) Agendapunt 10: Raadsvoorstel zomernota 2015 Overwegende dat:

- Het nu al een paar jaren een behoorlijke rotzooi is na een zomerse dag op het waalstrandje

- Na de opening van de Ooij brug dit strand nog beter bezocht wordt maar ook de achtergelaten rotzooi navenant gegroeid is;

- Er nu veel vrijwilligers samen met de DAR de handen vol hebben om dit strandje op te ruimen;

- Dit een onhoudbare situatie is; Verder overwegende dat: Nederland schoon een sociale zwerfafval regeling kent van €1,19 per inwoner om extra maatregelen te nemen voor een schonere openbare ruimte

- Deze vergoeding nu ook al deels gebruikt wordt voor het waalstrandje Roept het college op:

- Deze vergoeding zo maximaal mogelijk in te zetten voor het schoonhouden van het waalstrandje Daarnaast ervoor te zorgen dat de gemeentelijke inspanning om het waalstrandje schoon te houden zo maximaal mogelijk is. Denk hierbij aan inzet DAR, overleg met Staats Bos Beheer, RijksWaterstaat en de vrijwilligers van actie schone Waal